WhatInStartup | תוכניות בהפעלה להורדה

WhatInStartup | תוכניות בהפעלה
תוכנה המציגה רשימה של כל היישומים אשר פועלים באופן אוטומטי עם הדלקת המחשב. לגביי כל יישום מופיע מידע רלוונטי, כגון סוג ההפעלה, מחרוזת שורת הפקודה, גרסת היישום ושם החברה, מיקומו ברגסטרי או בקבצי המערכת ועוד. התוכנה מאפשרת למנוע או למחוק הפעלה של תוכניות לא רצויות, וכן לזהות ולמנוע ניסיון חוזר של תוכנה להפתח מחדש.
קטגוריה: תוכנות ניהול מחשבלפני 195 שבועות